Hrvatski | English

Izdvajamo

NJEMAČKA OSA

Vespula germanica Fabricius duga je do 20 mm, sa do tri crne točke na žutoj podlozi na glavi i s mnoštvom žutih šara na tijelu. Pripadnica je socijalnih kukaca sa tri jasno određene skupine: ženke (matice), radnici i mužjaci. Ove vrste osa grade velika gnijezda, promjera 40-50 cm u rupama ili šupljinama u zemlji, u praznim fasadnim prostorima ili na granama stabala.

U Dalmaciji se zajednica osa ne raspada u jesen, već su osinjaci trajni, i u njima ima više ženki. Ose su aktivne samo danju. Kod njih nema zimskog sna, već i zimi za toplijih dana napuštaju koloniju.

Ose radilice dohranjuju ličinke ubijenim i sažvakanim kukcima, pa su i ozbiljan regulator nekih štetnih insekata (muhe, gusjenice, pauci) u ekosustavu, i potrebno ih je suzbijati samo u slučaju narušavanja zdravlja ili znatnijih poljoprivrednih šteta.

Ose pored svoje koristi, u voćnjacima i vinogradima mogu izazvati ozbiljne štete nagrizanjem slatkih plodova.

17/06/2016
NJEMAČKA OSA